Slide

Hvem har ansvaret for kloakken

Hvem ejer kloakken, og hvem har dermed ansvaret for den? Det er ikke altid helt enkelt at svare på, så vi har lavet en udførlig vejledning for at hjælpe.

Vi bliver ofte spurgt om ejerforhold i forbindelse med kloakledninger, der ikke er placeret i offentlig vej. Det kan umiddelbart lyde som et simpelt spørgsmål, men der er flere tilfælde, hvor det kan være svært at gennemskue, hvem der har ansvaret for den enkelte kloakledning, f.eks. hvis kloakledningen krydser flere matrikler eller ligger placeret under en privat sti.

Derfor har vi lavet en vejledning, der beskriver grænsefladerne mellem BlueKoldings ledninger og de private kloakker. Vejledningen danner baggrund for BlueKoldings praksis, og kan ofte hjælpe med til forståelse af ejerforholdene.

BlueKolding ejer og vedligeholder i udgangspunktet kloakken frem til skel (den matrikulære grundgrænse), som udgør grænsefladen mellem vores og din del af kloakledningen – og dermed af ansvaret.  Det gælder dog ikke for privat anlagte kloakker, som ikke efterfølgende er overdraget til os, eller for kloakker, som er deklareret som private.

Etablering og vedligehold af interne ledningsanlæg og kloakforhold på din matrikel, er derfor dit ansvar. Hvis der opstår driftsproblemer på denne del af kloaksystemet, skal du derfor selv sørge for at udbedre problemet for egen regning. Det er BlueKoldings opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra din grund. Vores ansvar gælder fra stueplan/terræn. Som grundejer har du derfor selv ansvaret for at aflede vand fra kælderen, og sikre dig mod oversvømmelse. Hvis BlueKolding har forsyningsledninger der føres over privat areal, skal retten til anlægget og benyttelse sikres ved en servitut, der tinglyses på ejendommen.

Vejvand skal håndteres af vejens ejer. Kolding Kommune har ansvaret for vejafvanding på kommunale veje, mens lodsejere/grundejerforeninger har ansvaret for vejafvanding på private veje. Det betyder at vedligeholdelse af vejbrønde, riste og stikledninger er kommunens eller de enkelte grundejeres ansvar, da disse betragtes som en del af vejens udstyr.

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på kontakt@bluekolding.dk eller 7636 3636.

Overtagelse af privat kloak

Hvis BlueKolding skal overtage et privat fælles kloakanlæg, skal du som repræsentant for grundejerforeningen eller lignende være opmærksom på følgende retningslinjer, som du finder lige her.

Det er dig som ejer skelbrønden på din grund

Du ejer skelbrønden på grund, og derfor er der en række ting som du skal være opmærksom på. I videoen herunder får du en forklaring på, hvad du skal gøre ift. vedligehold, reparation mm. 

Separatkloakering - hvordan og hvorfor?

Her kan du blive klogere på, hvorfor kloakseparering er en god idé, og hvordan det fungerer.

Signaturforklaring

Signaturforklaring

Tilslutning af ejendomme til kloak på offentligt vejareal

Tegning a

A)

Standardtilslutning. Stikket tilhører BlueKolding frem til den matrikulære grundgrænse, uanset placering af en eventuel skelbrønd.

Tegning b

B)

Hvis BlueKolding har været nødt til at etablere en pumpestation for at opfylde sin forsyningspligt, bekoster BlueKolding de foranstaltninger der er nødvendige, for at der kan afledes spildevand. Stikket tilhører BlueKolding frem til matrikulære grundgrænse uanset placering af pumpestationen. BlueKolding sikrer pumpestationen og trykledning ved tinglysning af servitut.

Tilslutning af flere boligenheder pr. matrikel (typisk andelsboliger)

Tegning c

Stikket tilhører BlueKolding frem til den matrikulære grundgrænse. Ledningsanlægget inden for matriklen betragtes som privatejet.

Tilslutning af ejendomme til BlueKoldings ledning over privat ejendom

Tegning a

A)

Tilslutning til BlueKoldings ledning beliggende på privat grund. Selve tilslutningen (grenrør eller påhug) er BlueKoldings, mens stikledningen er privat.

Ejendommen anses kun for tilsluttet, hvis der er etableret stik på hovedledningen.

Tegning b

B)

Tilslutning af flere ejendomme via BlueKoldings ledning i ”baghaver”.

Dette gælder kun i de tilfælde, hvor kommunen ikke i forbindelse med udstykning eller byggeri har stillet krav om at kloakanlægget etableres som privat. I alle andre tilfælde, se afsnit c.

Tegning c

C)

Tilslutning af flere ejendomme til fælles kloakledning. BlueKoldings stik føres frem til første ejendoms matrikulære grundgrænse. De bagerste ejendomme skal sikre deres ret gennem tinglysning af servitut af ledningsstrækningen over den forreste ejendom.

Ses ofte som ældre fællesprivate ledningsanlæg med mere eller mindre officielle aftaler om ejerskab hhv. forpligtelser i forbindelse med drift og vedligehold.

Tegning d

D)

Tilslutning af koteletgrund. Stikket tilhører BlueKolding frem til og med fælles brønd og grundgrænse, medmindre ledningen er tinglyst som privat ledning.

Alternativt føres stik frem til hver matrikel fra BlueKoldings hovedkloak i vejareal.

Tegning e

E)

Tilslutning af naboejendomme til samme skelbrønd.

Typisk ældre tilslutninger med mere eller mindre formelle aftaler om fællesprivat drift og vedligehold af skelbrønden.

Tilslutning af ejendomme til BlueKoldings ledning ved passage af anden matrikel

Tegning alfa

B)

Stikket er privat fra passage af første matrikulære grundgrænse.

Her er der i forbindelse med udstykning eller byggeri af den bagerste ejendom stillet krav om, at kloakeringen sker på privat basis og at stikledningen skal føres via den forreste ejendom. Bagerste ejendom skal sikre sin ret gennem tinglysning af servitut af lednings-strækningen over den forreste ejendom.

Tegning beta

A)

Stikket tilhører BlueKolding frem til den matrikulære grundgrænse for hver ejendom.

BlueKolding skal sikre tinglysning af servitut af ledningsstrækningen over den første ejendom.

Tilslutning af flere ejendomme omkring privat fællesvej

Tegning a

A)

Tilslutning til BlueKoldings ledning i privat fællesvej, hvor vejarealet er særskilt matrikuleret.

Der er ikke behov for tinglysning af servitut af BlueKoldings kloak i udmatrikuleret fællesvej, da ledningen er beskyttet jf. Privatvejsloven.

Tegning b

B)

Tilslutning til BlueKoldings ledning i privat fællesvej, hvor vejarealet er en del af de enkelte parcellers matrikulære areal.

Det er BlueKoldings ledning der føres frem til hver enkelt matrikulære grundgrænse.

Tilslutning af facadebygninger

I tæt bebyggelse hvor husene ofte er bygget ud i skel, kan fortovsarealet være brugt til en del af ejendommens private kloaksystem. Det vil i disse tilfælde være BlueKoldings stikledning, frem til første brønd eller afgrening. Alle sideledninger og brønde som f.eks. rensebrønde, fedtudskillere og tagbrønde anses derfor som en del af det private kloaksystem.
Tegning alfa

A)

Stikledningen tilhører BlueKolding frem til brønden. Brønden, resten af ledningen og evt. afgreninger betragtes som privat.

Tegning beta

B)

Stikledningen ejes af BlueKolding frem til første afgrening. Alle efterfølgende forgreninger/sideledninger samt resterende stikledning og evt. brønd betragtes som private.

Tilslutninger af fremmede ledninger

For tilslutning af ledninger fra andre ledningsejere f.eks. vejafvandingsledninger, vejdræn, dræn fra fjernvarmebrønde etc., gælder at selve tilslutningen i form af grenrør eller påhug på hovedledningen ejes af BlueKolding, mens ledningen frem til tilslutningen tilhører den fremmede ledningsejer (kommunen, private, etc.).
Tegning X

A)

Stik fra vejafvandingen tilhører vejen, som en del af vejens udstyr. Det gælder både offentlige vejanlæg og privat fællesvej. Selve tilslutningen tilhører BlueKolding, hvorimod stikledninger og vejbrønde m.v. hører til vejanlægget.

Tegning Y

B)

Tilslutning af drænafvanding o.l. Selve tilslutningen tilhører BlueKolding. Drænledningen hører under den respektive ejer og/eller myndighed.