Slide

Hylkedalen og Seest Mølleå

Projektet i Hylkedalen og Seest Mølleå skal bidrage til at klimatilpasse Kolding midtby.

Projektbeskrivelse – Klimaprojekt Hylkedalen

Seest Mølleå løber i bunden af Hylkedalen sydvest for Vonsild, og den er et sidevandløb til Kolding Å. Klimaprojektet går ud på kortvarigt at tilbageholde vand fra Seest Mølleå i forbindelse med skybrug eller langvarig regn, hvilket vil bidrage til at klimasikre Kolding Midtby.

Klimatilpasning
Tilbageholdelsen af vand fra Seest Mølleå sker i to nærmere udvalgte områder i Hylkedalen. Det ene område ligger neden for Seest Idrætspark, og det andet område er placeret lidt øst for motorvejsbroen. I begge områder etableres et jorddige, hvor vandløbet passerer under diget via et rør. Røret bliver tilpasset, så der kun vil ske tilbageholdelse af vand, når der kommer kraftig eller længerevarende regn. Røret udformes, så der fortsat er fri passage for vandløbets fisk og smådyr. Jorddigerne bliver anlagt, så de indpasses i landskabet, og de tilsås med hjemmehørende græs og urter. I begge områder bliver vandløbet samtidigt flyttet ud midt i Ådalen, hvor de får et mere snoet og terrænnært forløb.

Merværdier og synergier
Klimaprojektet er en del af et stort fyrtårnsprojekt, som også omhandler synergier såsom øget naturkvalitet, kvælstoffjernelse og rekreative tiltag.

Øget naturkvalitet
Projektet tilfører området en større biodiversitet bl.a. ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb og flere våde enge.

Derudover bliver der gennemført en række tiltag for at forbedre leveforholdene for birkemusen, som er en særlig sårbar og sjælden bilag IV-art, der muligvis lever i området.

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljø) for at sikre, at projektet ikke skader natur og især den strengt beskyttede birkemus, som findes i ådalen.

Kvælstoffjernelse
Når projektet er gennemført, vil det også bidrage til at fjerne kvælstof. Dette vil primært ske, når de nærliggende engområder bliver oversvømmet med åvand og ved af afskære dræn i ådalsskrænten.

Rekreative tiltag
På jorddigerne bliver der anlagt en 2 m. bred sti, så man kan færdes på tværs af ådalen. Særligt vil der på diget neden for Seest Idrætspark blive etableret et rekreativt opholdsbygværk. Det rekreative opholdsareal etableres, hvor vandløbet løber under diget. Der vil således blive mulighed for at komme helt ned til vandløbskanten. Derudover bliver der gravet to lavvandede vandhuller, hvor det ene etableres med store trædesten. Vandhullet med trædestenene vil efterfølgende blive forbundet med både nye og eksisterende stier i området.

Gennemførelse

Omlægning af vandløbet, etablering af digerne og opholdsbygværk vil blive gennemført i perioden juni-oktober 2021

Baggrund
Kolding by er udfordret på grund af klimaændringerne. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Derudover er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og udmunder i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder ved skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Kolding Kommune og BlueKolding det store klimatilpasningsprojekt Kolding Å-projektet.

 

Projektet består af to delprojekter:

  1. Kolding Å – Ådalen der klimatilpasser oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45).
  2. Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å

Klimaprojektet i Seest Mølleå og Hylkedalen hører under 1. del, der skal forsinke vandet i Kolding Ådal, inden det løber ind gennem Kolding by.

 

Nærmere kontaktinfo

Hvis du ønsker yderligere information vedrørende projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Inger Wiuff Jørgensen, BlueKolding på tlf. 76363627 eller ved at sende en mail til inwj@bluekolding.dk

Fotograf: Sten Frandsen, Kolding Kommune