Slide

Klimaprojekt i Hylkedalen

Klimaprojektet i Hylkedalen bidrager til at klimatilpasse Kolding midtby.

I efteråret 2021 blev klimaprojektet i Hylkedalen indviet. Hylkedalen er en ådal, der ligger på kanten af Seest sydvest for Kolding by. I bunden af Hylkedalen løber Seest Mølleå. Her er der etableret to store jorddiger på tværs af ådalen, som tilbageholder vandet fra Seest Mølleå, når der kommer store mængder nedbør.

Seest Mølleå er et sidevandløb til Kolding Å, der løber igennem Kolding by og videre ud i Kolding Fjord. Kolding Å løber nemt over sine bredder under kraftige regnhændelser og skaber oversvømmelse af huse og veje i byen. Klimaprojektet i Hylkedalen skal sammen med en række andre projekter være med til at klimasikre Kolding by.

Beskrivelse af projektet

Det ene af de to jorddiger er placeret nedenfor Seest Idrætspark og det andet lidt øst for motorvejsbroen. De to diger kan hver tilbageholde op mod 30.000 m3 vand, hvilket vil sige, at projektet kan opmagasinere omkring 60.000 m3 vand i alt. Vandløbet passerer under begge diger gennem et rør. Disse rør er tilpasset, så der kun tilbageholdes vand i systemet, når der kommer længerevarende regn eller skybrud. En vigtig ting ved udformningen af rørene er, at de etableres, så der fortsat er fri passage for vandløbets smådyr og fisk.

Udover etableringen af de to jorddiger er Seest Mølleå blevet gensnoet på 2 strækninger. I alt er cirka 1,5 km vandløb genslynget, hvoraf en lille del er Tandholt Bæk. Samtidigt er vandløbene hævet op i terræn, så de kan gå over deres bredder ved store mængder vand og derved holde på vandet.

Formålet med de to nye jorddiger er som nævnt, at store mængder vand kan tilbageholdes, så Kolding by ikke oversvømmes, men derudover er der flere andre synergieffekter ved projektet. Udover at klimasikre Kolding by bidrager projektet med kvælstoffjernelse samt forbedrede muligheder for flora og fauna i området. Det skyldes blandt andet genslyngning af vandløb, flere våde enge og to nye vandhuller, der specielt er gode for padder. Samtidigt er der lavet tiltag for at forbedre leveforholdene for birkemusen, der er en af Danmarks mest sjældne og truede pattedyr. Som en del af projektet er store dele af Hylkedalen hegnet ind, så der kan afgræsses ekstensivt i området, hvilket gavner biodiversiteten og de arter, der er tilknyttet den lysåbne natur.

Udover at øge biodiversiteten i området er der i projektet også udført mange rekreative tiltag. Blandt de mange tiltag er et stisystem i området blevet udvidet, der er anlagt mountainbikespor, træningsfaciliteter og opført et Trail Center ved Seest Idrætsplads, der er med til at skabe sammenhæng i området. På det østlige dige – også kaldt ”Flaskehalsen” – er der lavet et opholdsareal med siddepladser, så brugerne af området har mulighed for at sidde og nyde den gode udsigt gennem ådalen.

Økonomi

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem BlueKolding og Kolding Kommune, hvor BlueKolding har varetaget projektledelsen af klimaprojektet. Den samlede omkostning for klimaprojektes anlægsarbejde er cirka 4,2 mio. kr. Derudover har Kolding Kommune anvendt midler fra statens Synergipulje til at etablere en række af de rekreative tiltag i Hylkedalen.

Arkitekturpris

Klimaprojektet i Hylkedalen vandt i oktober 2023 en af Kolding Kommunes arkitekturpriser.

Vil du vide mere?
Kontakt Inger Wiuff Jørgensen, BlueKolding tlf. 76 36 36 27

Du kan se en video om projektet her: https://www.youtube.com/watch?v=4jhQ8ivcTyc

Billede fra sommeren 2021, hvor det østlige dige er under opbygning, og hvor Seest Mølleå nu er flyttet ud midt i ådalen og genslynget.

December 2022: Vandet tilbageholdes bag det vestlige jorddige ved motorvejsbroen henover Hylkedalen.

Illustrationen viser de to områder til opmagasinering af vand, jorddigerne og de nye stiforbindelser i Hylkedalen.

Vandet stuver op bag diget, når der løber mere vand i Seest Mølleå, end der kan være i røret, der løber gennem jorddiget.