Spildevandskloakering ved Agtrup Vig

HVAD SKAL DER SKE?

De gamle septiktanke skal udskiftes med et nyt spildevandskloaksystem. Spildevandsledningerne etableres som trykledninger, og hver ejendom får sin egen lille pumpestation. Det er kun spildevandet der opsamles i kloaksystemet, regnvandet skal håndteres ligesom i dag.

HVORFOR GØR VI DET?
Analyser af badevandsstationer i Agtrup Vig viser, at badevandet ikke altid har det så godt, da det påvirkes af tarmbakterier. Bakterierne vurderes at komme fra septiktanke fra ejendomme, der i dag har udledning direkte til Agtrup Vig eller til vandløb der løber ud i Vigen. Når spildevandet tilsluttes et kloaksystem, bliver det pumpet til renseanlægget, hvor det bliver renset inden det udledes i Lillebælt. Dermed påvirker det ikke badevandet.

Området er udpeget i Kolding Kommunes spildevandsplan (Blå Plan Kolding), og de markerede ejendomme skal som udgangspunkt kloakeres.

Opdatering om processen 16/05-2022

BlueKolding har i samarbejde med Kolding Kommune afgrænset hvilke ejendomme der skal inkluderes i det nye opland til projektet. Kolding Kommune har udarbejdet tillæg nr. 2018-16 til spildevandsplanen med titlen “Spildevandskloakering ved Agtrup Vig”, som er i offentlig høring indtil den 26. juni 2023.

Du kan finde yderligere informationer om høringen på Kolding Kommunes høringsside.

I forbindelse med høringen blev der afholdt et informationsmøde den 11. maj 2023 for de berørte parter. Du kan se PowerPoint fra mødet HER og HER.

BlueKolding forventer at besøge de berørte parter i løbet af juni måned for at indgå de nødvendige aftaler. Planen er at påbegynde arbejdet på stedet sidst i august, efter høsten er overstået.

2. september 2022 – Sagsnr. 22/26129 – Løbenr. 195221/22
Status på kloakplaner ved Agtrupvig
Den 9. maj 2022 afholdte vi et informationsmøde om planerne for en kloakering i området ved Agtrupvig. Undskyld, at du ikke har hørt fra os siden!
I kommunens spildevandsplan, Blå Plan har det længe været planlagt, at de ejendomme, der ligger i oplandet til Agtrup Vig skulle kloakeres. Afgrænsningen af det planlagte område har været lavet på baggrund af et ældre oplandskort, og det tyder på, at oplandskortet ikke er nøjagtigt nok. Der er formentligt flere ejendomme end først antaget, som afvander til Agtrup Vig.
Desuden er der ejendomme uden for oplandet, som vil være oplagte at tage med i et kloakprojekt. Og der er ejendomme, som oprindeligt var med i Blå Plan, som bør udelades af kloakprojektet på grund af beliggenhed og tekniske udfordringer.
Derfor vil vi lave en helt ny spildevandsplan for området. Med en ny spildevandsplan sikrer vi, at alle berørte grundejere bliver involveret, og at planen kommer i en lovpligtig offentlig høring på 8 uger. Men det betyder også, at vores spildevandsforsyning, BlueKolding ikke kan komme i gang med projektet, før plangrundlaget er helt på plads.
Vi forventer, at vi kan sende et planforslag ud til alle berørte grundejere i løbet af efteråret 2022, og at planen kan blive endelig vedtaget af Byrådet i starten af 2023.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Anne Munksgaard Pedersen, BlueKolding på tlf.: 51210074 og e-mail: anmp@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36