Regnvandsledning fra regnvandsbassin til Dollerup Sø, Lunderskov

Hvad skal der ske?

I forbindelse med tidligere udførte kommunal byggemodning skal en udløbsledning fra det eksisterende regnvandsbassin og frem til Dollerup Sø etableres. På nuværende tidspunkt nedsiver alt regnvandet, der ledes til regnvandsbassinet. Fremadrettet skal det både nedsive samt ledes vider til Dollerup Sø. Ledningen som skal etableres, er en ø315 mm plastledning.

Hvor ligger byggemodningen?
Koralvænget og Sandvænget 6640 Lunderskov.

Hvornår foregår det?
Der er ansøgt om en reguleringstilladelse for afløbet af Dollerup Sø på grund af den lidt hurtigere tilledning af regnvand. Denne ansøgning skal sagsbehandles og være i offentlig høring hos berørte parter. Herefter skal der indgås aftale med lodsejere, som skal stille jord til etableringen af før omtalte ø315 mm plastledning.

Anlægsarbejderne forventes pt. at kunne starte i april måned 2024 og være afsluttet inden sommerferien samme år.

Hvordan påvirker det trafikken?
Der vil være transport af sand og andre materialer på Sandvænget og koralvænget, men vejene forventes ikke at bliver afspærret. De reelle arbejdsarealer henligger pt. i græsarealer mv.

Hvem kan jeg kontakte?
Hvis du har spørgsmål til BlueKolding om etablering af ledningen mv. er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg på tlf. 76 36 36 22, E-mail mast@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36