Nye trykledninger og pumpestation, Kolding Åpark til Agtrup

HVAD SKAL DER SKE?
Projektet omfatter anlæggelsen af to nye, parallelle trykledninger med en diameter på 630 millimeter, der skal supplere den eksisterende store trykledning fra forrenseanlægget i Kolding Åpark til Centralrenseanlægget i Agtrup.. Samtidig opgraderer vi systemet med en ny stor pumpestation ved Kolding Åpark og udskiftning af de eksisterende pumper. Dermed sørger vi for, at mest muligt spildevand pumpes til rensning på Kolding Centralrenseanlæg. For at kunne håndtere de stigende vandmængder på Centralrenseanlægget udbygger vi desuden anlægget med bassiner med et volumen på 13,6 mio. liter.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Arbejdet med både rørene, den nye pumpestation, bygværker og bassiner begynder i januar 2019, hvis vejret tillader det, og vi arbejder som hovedregel på hverdage mellem kl. 7 og 18. Selve ledningsarbejdet forventes udført fra januar 2019 til oktober 2019. Vi forventer at være helt færdige med projektet 1. oktober 2021.

HVORFOR GØR VI DET?
Presset på kloakkerne stiger i takt med temperaturer og regnmængder. Rør og ledninger skal transportere stadigt større mængder regn- og spildevand fra huse, haver og veje til Kolding Centralrenseanlæg ved Agtrup. Med de nye ledninger sikrer vi, at spildevandet fra Kolding kan renses – også i tilfælde af brud på den eksisterende ledning. De nye transportledninger er desuden med til at forbedre vandkvaliteten i Kolding Fjord og give endnu renere badevand ved Koldings strande. Det skyldes, at mængden af såkaldte overløb med delvist urenset spildevand i forbindelse med skybrud og kraftig regn bliver kraftigt reduceret.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?
Arbejdet vil give anledning til midlertidige spærring af mindre veje og stier, og der bliver skiltet for omkørsel, mens arbejdet udføres. Trafikken på Skamlingvejen vil blive berørt, og det vil i perioder være nødvendigt med trafikregulering. Gående og cyklende i den nordlige og østlige side af Skamlingvejen, vil blive henvist til modsatte side af vejen.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Har du spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Camilla Ravn, BlueKolding på cara@bluekolding.dk eller tlf. 76363618

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36