Slide

Planer, politikker og vedtægter

Vi arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde. Vi arbejder også for at passe godt på både medarbejdere, kunder, vores fælles værdier og Koldings vandmiljø og for at drive vores virksomhed både gennemsigtigt og gennemskueligt. Her kan du se flere af de planer og politikker, vi arbejder efter og de certificeringer og årsrapporter, som fortæller om resultaterne af vores arbejde.

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Arbejdsmiljøpolitik

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at BlueKolding kan rekruttere og fastholde en dygtig og fleksibel medarbejderstab. Derfor arbejder vi systematisk på at skabe et sikkert godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – som en integreret del af virksomhedens sociale ansvar.

Det betyder blandt andet, at vi:

 • aktivt forebygger arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

 • prioriterer arbejdsmiljø højt i forhold til produktivitetsmæssige hensyn.

 • tilstræber et udviklende og stimulerende arbejdsmiljø for alle ansatte.

 • motiverer medarbejdere til at søge medindflydelse og tage medansvar for eget og for kollegers arbejdsmiljø.

 • overholder alle relevante love og bestemmelser

 Det forudsætter en systematisk indsats på følgende områder:

 • Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 • Kulturen på arbejdspladsen, herunder kommunikation.

 • Det udviklende arbejde med større ansvar og medindflydelse, selvstændighed og variation i arbejdet for den enkelte medarbejder.

 • Ved at indtænke arbejdsmiljø ind i virksomhedens opgaver, herunder også de planlagte driftsopgaver

 BlueKolding har følgende overordnede målsætning:

 • At nedbringe kontakt med spildevand for kunder og medarbejdere.

 • At transportere og rense spildevandet på en forsvarlig måde i forhold til arbejdsmiljøet.

 • At tænke arbejdsmiljø ind i anlægsarbejde fra projekternes start.

Ansvar

Direktionen har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet i BlueKolding og for at følge op på målsætninger og mål. Indsatsen koordineres gennem samarbejdsudvalget (SAM). Alle ansatte har ansvar for at tage initiativ til og medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det skal ske ved samarbejde mellem kolleger og mellem ledelse og medarbejdere.

Indsatsområder

Hvert år udarbejder BlueKolding en arbejdsmiljøredegørelse, der fastlægger mål og handleplaner for de næste år.

Arbejdsmiljøgruppens rolle

Arbejdsmiljøforhold skal håndteres så tæt på den konkrete arbejdsplads som muligt. Derfor er arbejdsmiljøgruppen i tæt dialog med projektledere og driftsmedarbejdere i BlueKolding, hvorved vi sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø. I alle arbejdsprocesser udarbejdes der risikovurderinger, som er et vigtigt værktøj i arbejdet med at styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Når det skønnes nødvendigt, inddrages SAM-udvalget i BlueKolding, for at godkende det arbejde der udføres hen over året.

BlueData – privatlivspolitik

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om, informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.


Kolding Kommune har ansvaret for to overordnede planer, som har stor indflydelse på BlueKoldings arbejde:

 

BlåPlan 2018 – 2025

Blå Plan er Kolding Kommunes spildevandsplan for perioden 2018-2025. Planen er udarbejdet af BlueKolding og Kolding Kommune. BlåPlan tager udgangspunkt i fem fokusområder, som er besluttet politisk:

 • Natur- og miljøhensyn

 • Forsyningssikkerhed

 • Klimatilpasning

 • Gennemsigtighed

 • Energi

Planen og dens retningslinjer skal sikre ensartet behandling af borgere og virksomheder i forbindelse med gennemførelse af spildevandsplanen. Den skal også sikre åbenhed om, hvad der skal ske på spildevandsområdet i de forskellige dele af kommunen og hvornår.

Endelig danner planen det juridiske grundlag for forskellige beslutninger og afgørelser, som kommunen måtte træffe på spildevandsområdet.

Du kan læse mere om BlåPlan her.

Klimatilpasningsplan 2013 – 2025 i Kolding Kommune

Som en del af det langsigtede klimaarbejde blev der i 2007 udarbejdet en langsigtet udviklingsplan, kaldet Energi Kolding. Planen er et redskab til at håndtere klimaudfordringen og den hurtige udvikling på området. Planens mål er ambitiøse, og de er siden blevet udviklet yderligere i forbindelse med vedtagelsen af Strategi Kolding i 2008.

Kolding Kommunes endelige energi- og klimamål er:

 • Vi skal reducere CO2-udledningen med 75 procent pr. indbygger i 2021 i forhold til 1990.

 • Andelen af vedvarende energi skal mindst udgøre 50 procent i 2021.

 • Indsatsen skal fokuseres på energibesparelser, effektiv og bæredygtig energianvendelse samt klimatilpasning.

Asset management politik

Vi er dedikerede til at beskytte vandmiljøet i Kolding Kommune og ser spildevand som en ressource. Vores asset management-fokus omfavner effektivitet, gennemsigtighed og løbende forbedringer. Med klare roller og opdaterede processer sikrer vi en pålidelig og bæredygtig spildevandshåndtering. 

Certificeringer

BlueKolding arbejder målrettet på at minimere miljøbelastningerne fra virksomheden, både fra produktionen og distributionen.

Som miljøbevidst virksomhed arbejder vi med miljøstyring, og forbedringer på miljøområdet sker ud fra miljøkortlægninger.

BlueKolding har siden 2011 været arbejdsmiljøcertificeret. I dag er vi certificeret efter ISO45001:2018. Det betyder, at vi er anerkendt for at arbejde struktureret og målrettet på at skabe et både fysisk og psykisk godt og sikkert arbejdsmiljø.

Bluekolding

BlueKoldings vedtægter

Herunder finder du BlueKoldings vedtægter. 

Årsrapporter

Du kan rekvirere BlueKoldings årsrapporter ved at kontakte kommunikationschef Tue Knudsen på tue@bluekolding.dk eller tlf. 3089 7918.

Ved åen