Nyt klimaprojekt skal give færre oversvømmelser og smukkere natur

Et nyt klimaprojekt i Hylkedalen ved Kolding er første store skridt i retning af en grundig klimasikring af Kolding by.

Kolding by er udfordret på grund af stadigt flere og kraftigere regnskyl, og gentagne gange er Kolding Å gået over sine breder og har oversvømmet dele af Kolding midtby. Klimaprojektet i Hylkedalen er det første store skridt i retning mod en grundig klimasikring af Kolding by.

Seest Mølleå, som er et sidevandløb til Kolding Å, løber i bunden af Hylkedalen sydvest for Vonsild. Klimaprojektet går ud på kortvarigt at tilbageholde vandet fra Seest Mølleå i forbindelse med skybrud eller langvarig regn, hvilket vil bidrage til at sikre Kolding Midtby mod oversvømmelser.

Arbejdet i landskabet
Tilbageholdelsen af vand fra Seest Mølleå sker i to udvalgte områder i Hylkedalen. Det ene område ligger neden for Seest Idrætspark, det andet område er lidt øst for motorvejsbroen. I begge områder etableres et jorddige, hvor vandløbet vil passere under diget via et rør. Røret bliver tilpasset, så der kun vil ske tilbageholdelse af vand, når der kommer kraftig eller længerevarende regn. Desuden udformes røret, så der fortsat er fri passage for vandløbets fisk og smådyr. Jorddigerne bliver anlagt, så de indpasses i landskabet, og de tilsås med græs og urter. I begge områder bliver vandløbet samtidigt flyttet ud midt i ådalen, hvor det får et mere snoet og terrænnært forløb. Med disse tiltag vil det være muligt at tilbageholde knap 60.000 m3 vand.

Øget naturkvalitet
”Klimaprojektet er også en del af et stort fyrtårnsprojekt, som omhandler synergier såsom øget naturkvalitet, kvælstoffjernelse og rekreative tiltag. Projektet er derfor også med ti at give området en større biodiversitet bl.a. ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb og flere våde enge. Samlet set skaber vi altså både et godt forsvar mod vind og vejr og mere spændende og sund natur,” fortæller projektleder Inger Wiuff Jørgensen fra BlueKolding.

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljø) for at sikre, at projektet ikke skader naturen og især den strengt fredede birkemus, som findes i ådalen.

Rekreative tiltag
På jorddigerne bliver der anlagt en bred sti, så man får mulighed for at krydse ådalen flere steder. På diget neden for Seest Idrætspark bliver der etableret et rekreativt ’opholdsbygværk’, hvor vandløbet løber under diget, så der bliver mulighed for at komme helt ned til vandløbet. Der graves desuden to lavvandede vandhuller, hvor det ene etableres med store trædesten. Vandhullet med trædestenene bliver forbundet med både nye og eksisterende stier i området.

De kreative tiltag sker i tæt samarbejde med brugerne af Hylkedalen, som har bidraget med ideer til området igennem en række workshops.

”Det er netop med udgangspunkt i brugernes idekatalog, at vi har forsøgt at kombinere klimatilpasning med rekreative tiltag i Hylkedalen,” fortæller Inger Wiuff Jørgensen.

 

Projektleder Inger Wiuff Jørgensen fra BlueKolding i Hylkedalen ifm. landskabsarbejdet.

 

Fakta:

  • Omlægning af vandløbet, etablering af digerne og opholdsbygværk vil blive gennemført i perioden juni-oktober 2021
  • Klimaprojektet udføres i et samarbejde mellem BlueKolding og Kolding Kommune
  • HedeDanmark har entreprisen
  • Anlægsarbejdet beløber sig til 3,5 mio kr.
  • Niras er byggerådgiver på projektet