Slide

BlueKoldings deltagelse i NEPTUN

BlueKolding har deltaget i et innovationsprojekt kaldet NEPTUN, hvor formålet var at udvikle nye løsninger til klimatilpasning inden for vandsektoren.

BlueKolding har fra 2020-2023 deltaget i et innovationssamarbejdsprojekt kaldet NEPTUN, som involverede virksomheder fra Danmark og Nordtyskland. Formålet med projektet var at udvikle nye løsninger til klimatilpasning inden for vandsektoren. Desuden skulle projektet bygge bro mellem virksomheder og aktører som forsyninger, spildevandsselskaber, kommuner og vandmyndigheder, der har problemer med vand.

Projektet havde som mål at udvikle prototyper, der kunne testes i projektperioden og efterfølgende anvendes af andre efter NEPTUN-projektet.

BlueKolding bidrog med tre projekter:

En metode til at opspore fejltilslutninger i kloaksystemet ved private ejendomme

Lokal afledning af regnvand ved større bygninger

Et katalog over håndtering af vejvand lokalt ved nedsivning.

BlueKolding samarbejdede med virksomhederne Wasys og Aquasense samt Syddansk Universitet (SDU) om opsporing af fejltilslutninger i skelbrønde ved to ejendomme i Kolding Kommune, som BlueKolding på forhånd vidste, var fejltilsluttet.

Fejltilslutninger sker, når spildevands- og regnvandsafledning fra en bolig byttes om. Det medfører, at spildevand fra boligen ender i BlueKoldings regnvandssystem og forurener vandmiljøet. Samtidig bliver regnvandet/tagvandet fra boligen ledt forkert til BlueKoldings spildevandskloak og videre til renseanlægget. Dette er unødvendigt, når der er etableret nye regnvandsbassiner i oplandet til at rense regnvandet.

Projektets mål var at udvikle en metode til opsporing af fejltilslutninger og dermed minimere antallet af disse ved nye kloakerede boligområder, både ved nye boligudstykninger samt ved nye kloakseparerede oplande, der tidligere har været fælleskloakeret. Ved sådanne området er BlueKoldings kloaksystem nyt og tæt, og dermed må eventuelt uvedkommende vand udelukkende stamme fra fejltilslutninger. Målet var at udvikle en metode, der allerede i anlægsfasen kunne blive etableret i skelbrøndene, men dette viste sig ikke at være muligt i nærværende projekt.

Wasys målte på temperatur og vandniveau, og om der var vand i skelbrøndene, mens Aquasense målte på vandhastigheder i skelbrøndene. Begge virksomheder metoder viste, at ejendommene var fejltilsluttet.

BlueKolding udarbejdede også et katalog sammen med det rådgivende ingeniørfirma WSP over lokal håndtering af vejvand som alternativ til håndtering af vejvand i rørsystemer. Kataloget hedder “Vejenes vand i Vamdrup” og er et inspirationskatalog for alle byer med gode nedsivningsforhold for regnvand.

Endelig deltog BlueKolding i et projekt om lokal afledning af regnvand ved større bygninger og afholdt seminarer om lokal afledning af regnvand for boligforeninger og kommuner. Der blev udarbejdet en to-do-liste for lokal afledning af regnvand ved større bygninger, som blev udleveret ved seminarerne.